All posts by WMG Admin

Tlws y Cyfansoddwr – Eisteddfod RCT 2024 (Cymraeg)

Delweddau Rhondda Cynon Taf
Tlws y Cerddor ar ei newydd wedd ar gyfer Eisteddfod RCT 2024

Galwad agored i gyfansoddwyr a chrëwyr cerddoriaeth


Mae Tlws y Cyfansoddwr yn cynnig cyfle cyflogedig i gefnogi taith gyrfaol cyfansoddwyr a chrëwyr cerddoriaeth i gyfansoddi ar gyfer ensemble siambr – gan ddefnyddio delweddau o Rhondda, Cynon Taf fel ysbrydoliaeth ar gyfer cyfansoddiadau newydd.

Bydd y tri gwaith gorffennedig yn cael ei berfformio yn y Pafiliwn mewn seremoni arbennig yn ystod wythnos yr Eisteddfod ddechrau Awst 2024 – gyda delweddau o ddewis y cyfansoddwr yn cael eu taflunio ar sgrin. Cyhoeddir enw’r cyfansoddwr buddugol ar ddiwedd y seremoni a chyflwynir ‘Tlws y Cyfansoddwr’ a gwobr ariannol o £750.

Mae hon yn gystaldeuaeth ar y cyd rhwng yr Eisteddfod GenedlaetholTŷ Cerdd a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru mewn cydweithrediad a’r cyfansoddwr-mentor, John Rea a phedwar cerddor o Sinfonia Cymru.

Bydd tri chyfansoddwr dethol yn derbyn ffi o £500 yr un yn ogystal â gwahoddiad i weithdai wyneb-yn-wyneb ac ar-lein. Croesewir ceisiadau gan gyfansoddwyr cerddoriaeth o bob rhan o Gymru a chyfranir costau teithio i’r gweithdai (Caerdydd) a pherfformiad (Pontypridd).

Bydd yr artistiaid yn derbyn y cyfle i’w gwaith gorffenedig gael ei gyhoeddi gan Tŷ Cerdd.

Mae offeryniaeth yr ensemble fel a ganlyn:

ffidil, clarinet, soddgrwth a phiano

Rhaid i bob ymgeisydd fod ar gael ar gyfer y gweithdai/perfformiadau canlynol:

 • Dydd Gwener 2 Chwefror 2024 – gweithdy cychwynnol (Stiwdio Tŷ Cerdd, Caerdydd)
 • Dydd Gwener 12 Ebrill – gweithdy #2 (Stiwdio Tŷ Cerdd, Caerdydd)
 • Dydd Gwener 7 Mehefin – gweithdy #3 (Stiwdio Tŷ Cerdd, Caerdydd)
 • gweithdy/ymarfer/perfformiad yn ystod wythnos yr Eisteddfod (dyddiad i’w gadarnhau – rhwng dydd Llun 5 a dydd Sadwrn 10 Awst ym Mhontypridd)

Darganfod mwy a sut i wneud cais yma

Dyddiad cau: 08/12/2023

Tlws y Cyfansoddwr – Eisteddfod RCT 2024 (Cymraeg)

Delweddau Rhondda Cynon Taf
Tlws y Cerddor ar ei newydd wedd ar gyfer Eisteddfod RCT 2024

Galwad agored i gyfansoddwyr a chrëwyr cerddoriaeth


Mae Tlws y Cyfansoddwr yn cynnig cyfle cyflogedig i gefnogi taith gyrfaol cyfansoddwyr a chrëwyr cerddoriaeth i gyfansoddi ar gyfer ensemble siambr – gan ddefnyddio delweddau o Rhondda, Cynon Taf fel ysbrydoliaeth ar gyfer cyfansoddiadau newydd.

Bydd y tri gwaith gorffennedig yn cael ei berfformio yn y Pafiliwn mewn seremoni arbennig yn ystod wythnos yr Eisteddfod ddechrau Awst 2024 – gyda delweddau o ddewis y cyfansoddwr yn cael eu taflunio ar sgrin. Cyhoeddir enw’r cyfansoddwr buddugol ar ddiwedd y seremoni a chyflwynir ‘Tlws y Cyfansoddwr’ a gwobr ariannol o £750.

Mae hon yn gystaldeuaeth ar y cyd rhwng yr Eisteddfod GenedlaetholTŷ Cerdd a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru mewn cydweithrediad a’r cyfansoddwr-mentor, John Rea a phedwar cerddor o Sinfonia Cymru.

Bydd tri chyfansoddwr dethol yn derbyn ffi o £500 yr un yn ogystal â gwahoddiad i weithdai wyneb-yn-wyneb ac ar-lein. Croesewir ceisiadau gan gyfansoddwyr cerddoriaeth o bob rhan o Gymru a chyfranir costau teithio i’r gweithdai (Caerdydd) a pherfformiad (Pontypridd).

Bydd yr artistiaid yn derbyn y cyfle i’w gwaith gorffenedig gael ei gyhoeddi gan Tŷ Cerdd.

Mae offeryniaeth yr ensemble fel a ganlyn:

ffidil, clarinet, soddgrwth a phiano

Rhaid i bob ymgeisydd fod ar gael ar gyfer y gweithdai/perfformiadau canlynol:

 • Dydd Gwener 2 Chwefror 2024 – gweithdy cychwynnol (Stiwdio Tŷ Cerdd, Caerdydd)
 • Dydd Gwener 12 Ebrill – gweithdy #2 (Stiwdio Tŷ Cerdd, Caerdydd)
 • Dydd Gwener 7 Mehefin – gweithdy #3 (Stiwdio Tŷ Cerdd, Caerdydd)
 • gweithdy/ymarfer/perfformiad yn ystod wythnos yr Eisteddfod (dyddiad i’w gadarnhau – rhwng dydd Llun 5 a dydd Sadwrn 10 Awst ym Mhontypridd)

Darganfod mwy a sut i wneud cais yma

Dyddiad cau: 08/12/2023

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Cyfansoddi: Cymru 2021: Ceisiadau ar agor

Mae’r cynllun yma wedi cael ei redeg gan BBC NOW mewn cydweithrediad â Tŷ Cerdd, Gŵyl Bro Morgannwg, Cymdeithas Cerddoriaeth Cymru a Chyfansoddwyr Cymru ers 2010, gyda’r bwriad o roi llwyfan i waith a thalent cyfansoddwyr ar draws Cymru.

Efallai y bydd Cyfansoddi Cymru yn edrych ychydig yn wahanol eleni ond mae BBC NOW a’u partneriaid yn edrych ymlaen yn eiddgar. Fe ddewisir chwech i wyth ymgeisydd i gymeryd rhan yn y gweithdai

Croesawir ceisiadau gan gyfansoddwyr sy’n cwrdd â’r gofynion isod:

 • Wedi eu geni neu yn byw yng Nghymru
 • Dros 18
 • Cyflwyno gwaith heb ei gyhoeddi

 

Beth yw’r broses eleni?

Bydd yr ymgeiswyr a ddewisir yn cael gweithdy ‘byw’ cychwynnol gyda’r cerddorion. Mae’n debygol iawn y bydd hyn yn digwydd dros Zoom yn sgîl yr amodau presennol.

Bydd yr ymgeiswyr yn profi nifer o sesiynau datblygiad proffesiynol yn arwain at gyngerdd derfynol yn 2021, gan gynnwys sesiynau gyda prif chwaraewyr BBC NOW, aelodau cerddorfaol, Cyfansoddwyr mewn Cydweithrediad BBC NOW ac aelodau’r panel. Mae hi’n debygol iawn y cynhelir y sesiynau yma dros Zoom.

 

Maint ensemble

Derbynnir cynigion sydd hyd at 8 munud o hyd (ond ddim yn fwy na hyn) ar gyfer Cyfansoddi: Cymru 2020. Noder bod modd cyflwyno gweithiau byrrach hefyd.

Eleni, gall ymgeiswyr ddewis cyflwyno cyfansoddiad dim mwy nag 8 munud mewn hyd ar gyfer:

1.[1/pic].1[1/ca].1[1/bcl].1[1/cbn] | 2.2.2[ten.btbn].1 / T / 2P / Hp / Str[6.6.4.4.3].

DS:1 chwaraewr chwythbrennau ar gyfer pob offeryn on yn gallu dyblu (gall y chwaraewr ffliwt chwarae’r piccolo ayyb)

DS: Dim ond mân newidiadau a ganiateir oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch.

Offerynnau Taro

Uchafswm o ddau chwaraewr gyda’r offerynnau canlynol (rhannu i osgoi defnyddio’r un offerynnau):

Chwaraewr 1

Drwm Bass
Drwm Tenor
Drwm Tannau
4 Blocyn Tsieneaidd
Glockenspiel
1 Symbal Crog (unrhyw fath, gallwn newid rhain rhwng cyfansoddwyr, a dyblu)
Mae offerynnau llai a ddefnyddir yn iawn (Tamborîn, ffyn, triongl, Guiro, maracas ayb) Mae gennym fwy nag un o’r offerynnau yma fel y gall Chwaraewr 1 a 2 eu defnyddio.

Chwaraewr 2

2 Tom
2 Bongo
1 Symbal Crog (unrhyw fath, gallwn newid rhain rhwng cyfansoddwyr, a dyblu)
2 gong traw isel, tras canolig – traw amhendant, cymeriad yr offeryn yn unig.
Seiloffon neu Fibraffon (fel y mynnwch ar gyfer cymysgu)
Tam Tam
Mae offerynnau llai a ddefnyddir yn iawn (Tamborîn, ffyn, triongl, Guiro, maracas ayb)

 

Sut i ymgeisio

Anfonwch eich Ffurflen Gais Ddigidol, Sgôr PDF (dim copïau caled) a recordiad MP3 o’ch gwaith trwy Wetransfer, Dropbox neu e-bost at:  Eugene.Monteith@bbc.co.uk (gyda chopi i osian.rowlands@bbc.co.uk)

Defnyddiwch y llinell pwnc: Cyfansoddi: Cymru 2021, Eich Enw, Teitl Cyfansoddi

 

Dyddiadau Pwysig

Tachwedd 30ain 2020: Ceisiadau’n Cau
Rhagfyr 7fed/8fed 2020: Creu rhestr fer a dewis ymgeiswyr
Rhagfyr 15fed 2020: Hysbysir ymgeiswyr

Rhagfyr 2020: Cyfarfod Anffurfiol Digidol ar gyfer yr ymgeisiwr sydd ar y rhestr fer. Dyddiad & manylion i’w cadarnhau yn fuan

Ionawr

Ionawr 4ydd 2021: Ail-gyflwyno sgôr llawn terfynnol a rhannau cerddorfaol gan yr ymgeisiwyr sydd wedi eu dewis
Ionawr 25ain 2021: Sesiwn gweithdy cyntaf gyda’r cerddorion
Ionawr 25ain/26ain 2021: Gweithdy gyda Mentoriaid/Cynrychiolwyr Cerddorion BBC NOW

Mawrth

Dechrau Mawrth: Sesiynau Datblygiad Proffesiynol
Mawrth 3ydd: Ail sesiwn gweithdy gyda’r cerddorion
Mawrth 4ydd: Cyngerdd terfynol a rhannu cyfansoddiadau

Fe dderbynir sgoriau gan gyfansoddwyr sydd wedi cymeryd rhan yn Cyfansoddi: Cymru yn y gorffennol, ond fe ystyrir hyn yn y broses ddethol er mwyn rhoi llwyfan I ddetholiad mor eang â phosibl o gyfansoddwyr.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffurflen ymgeisio a chanllawiau, ewch i https://www.bbc.co.uk/bbcnow or neu ffonio 0800 052 1812 neu e-bostio now@bbc.co.uk.

MAE BBC NOW YN GWAHODD UNIGOLION I GYFLWYNO CAIS AR GYFER CYFANSODDI: CYMRU 2020

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn gwahodd ceisiadau i Cyfansoddi: Cymru ar gyfer 2020. Dyma brosiect sydd wedi cael canmoliaeth fawr a bydd yn cael ei gynnal ym mis Ionawr a mis Mawrth 2020 yn Neuadd Hoddinott y BBC dan law’r arweinydd B Tommy Andersson. Ers 18 mlynedd, mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i gyfansoddwyr talentog ac uchelgeisiol o Gymru gael clywed eu cerddoriaeth yn cael ei hymarfer a’i pherfformio gerbron cynulleidfa. 
 
Mae Cyfansoddi: Cymru wedi sefydlu ei hun fel un o’r digwyddiadau cerddoriaeth gyfoes pwysicaf ar lwyfan cerddorfaol Cymru. Mae’n cyflwyno gweithiau gan gyfansoddwyr sy’n haeddu cael mwy o amlygrwydd. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle iddynt glywed a gwerthuso’u cerddoriaeth a fydd yn cael ei chwarae gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae’r prosiect yn cael ei drefnu ar y cyd â Cyfansoddwyr Cymru, Tŷ Cerdd, Gŵyl Bro Morgannwg a Chymdeithas Cerddoriaeth Cymru.
 
Mae’r rhai sy’n gymwys i gyflwyno sgorau yn cynnwys unigolion a gafodd eu geni yng Nghymru neu sy’n byw yng Nghymru ac sydd wedi cwblhau gradd mewn cerddoriaeth ar lefel israddedig neu gymhwyster cyfwerth, neu gyfansoddwyr sydd wedi’u geni yng Nghymru ac sy’n astudio cyfansoddi ar lefel ôl-radd yng Nghymru. Bydd BBC NOW hefyd yn ystyried cyfansoddwyr a gafodd eu geni yng Nghymru neu sy’n byw yng Nghymru sydd â record lwyddiannus o gyfansoddi. 
 
Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno gwaith ydy 10.00am ddydd Mercher 13eg Tachwedd 2019, gyda’r sgorau a fydd wedi cael eu dewis yn cael eu cyhoeddi ddydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019.
 
Yn ogystal â chyfansoddiadau a gaiff eu chwarae yn Neuadd Hoddinott y BBC fel rhan o Cyfansoddi: Cymru 2020, bydd y partneriaid sy’n cydweithredu – Tŷ Cerdd a Gŵyl Bro Morgannwg – hefyd yn cynnig cyfleoedd ychwanegol ar gyfer detholiad o gyfansoddwyr.
Bydd Tŷ Cerdd yn cynnig cyfle i dri chyfansoddwr ysgrifennu darn byr o gerddoriaeth ar gyfer ensemble siambr. Bydd y cyfansoddiadau hyn yn cael eu perfformio yng nghyfres digwyddiadau Cerddoriaeth y Nos yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. 
Yn rheolaidd, bydd Gŵyl Bro Morgannwg yn dewis cyfansoddwyr sy’n rhan o Cyfansoddi Cymru i weithio’n agos â nhw. Gallai gwaith cyfansoddwyr a gaiff eu dewis gael ei gynnwys fel rhan o’r Ŵyl ym mis Mai, a gallai gael ei gomisiynu ar lefel gerddorfaol a/neu siambr. Bydd Gŵyl Bro Morgannwg 2020 yn cynnwys comisiwn cerddorfaol ac unawd gan y cyfansoddwr David Roche, a gymerodd ran yn Cyfansoddi Cymru 2019.  
Gwahoddir sgorau gyda’r briff canlynol fel arweiniad: darn perffaith i agor un o gyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, neu fel encore, er enghraifft yn y Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi neu ar daith ryngwladol. 
 
Bydd y sgorau a ddewisir yn ymddangos yn y prosiect yn Neuadd Hoddinott y BBC ym Mae Caerdydd. Bydd y gweithdy cychwynnol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 28 Ionawr 2020; yn cael ei ddilyn gan ddau weithdy ychwanegol ddydd Mawrth, 3 Mawrth a dydd Mercher, 4 Mawrth 2020, ac yn gorffen gyda chyngerdd rhad ac am ddim i’r cyhoedd.
 
Prif ddyddiadau:

·         Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno’r sgorau cychwynnol: Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019, 10.00am

·         Cyhoeddi’r sgorau sydd wedi cael eu dewis: Dydd Gwener 6ed Rhagfyr 2019

·         Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno rhannau cerddorfaol a sgorau terfynol llawn yr holl waith sydd wedi cael ei ddewis: Dydd Llun, 6 Ionawr 2020, 5.00pm

·         Diwrnod y gweithdy cychwynnol: Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020 am 2.00pm -5.00pm a 6.00pm-9.00pm

·         Ymarferion agored: Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020 am 2.00pm-5.00pm a 6.00pm-9.00pm, a dydd Mercher 4 Mawrth 2020 am 2.30-5.30pm

·         Cyngerdd Penllanw rhad ac am ddim: Dydd Mercher, 4 Mawrth 2020 am 7.00pm 

 
I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffurflen ymgeisio a chanllawiau, ewch i https://www.bbc.co.uk/bbcnow or neu ffonio 0800 052 1812 neu e-bostio now@bbc.co.uk.